Hakkımızda

Hakkımızda

HESİAD, Türkiye’ de hidroelektrik enerji üretiminde özel sektörün 2000 yılı itibarıyla yatırımcı olmaya başlaması sonrası, sektörde faaliyet gösteren firmaların bir araya gelerek

  • Hidroelektrik enerjisi ve yatırımları konusunda çalışmalar yapmak,
  • Sektörün sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak
  • Ve sektördeki şirketler arasında iş birliği ve dayanışmayı sağlamak amacıyla

Haziran 2000′de oluşturdukları bir birliktir. HESİAD, Türkiye’nin önde gelen 40 enerji yatırımcısı tarafından kurulan ve ‘sektöre özel’ ilk sivil toplum kuruluşlarından biridir.

Hidroelektrik enerji üretimi konusunda yatırımcı olan ve üretim yapan firmaları bir araya getiren HESİAD:

  • Türkiye’ de genelde ‘enerji’ ve özelde ‘hidroelektrik enerji’ konusunda çalışmalar yapmak
  • Özellikle hidroelektrik enerjinin teknik, ekonomik ve sosyal cepheleriyle ilişkin araştırmalara imza atmak
  • Sektörün yapısal sorunları ile ilgili görüşler oluşturmak
  • Ve hidroelektrik enerjinin, ilgili tüm paydaşların katılımıyla, en ekonomik, verimli ve çevreye duyarlı şekilde, ayrıca en azami ölçüde ülkemizin hizmetine sunulabilmesi için politik, teknik ve ekonomik ortamın geliştirilmesi adına çalışmak hedefleriyle faaliyet göstermektedir.

HESİAD’ın amacı, en büyük zenginliklerimizden biri olan su kaynaklarımızın gücünden faydalanarak yenilenebilir elektrik üretimi, bu üretimin iletimi ve hidroelektrik santrallerin işletilmesi alanlarında çalışan özel sektör kuruluşlarını bir çatı altında toplayarak üyelerinin birbirleriyle, yerli ve yabancı ticari, bilimsel, teknik, mesleki kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile ilişkilerini ve işbirliğini daha düzenli, bir biçimde sürdürmek; ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi sorunlarına yönelik ulusal ve uluslararası çözümler ve kalıcı politikalar üretilmesini sağlamak; su gücünden elektrik üretimi ve satışını güvenilir, istihdamı ve eşitliği gözeten, çevreyle uyumlu, kamu yararına ve tüm paydaşlarla uygun biçimde gerçekleştirmek için çalışmalar yapmaktır.

Dernek amacını gerçekleştirmek için:

a) Hidroelektrik enerjisi alanında çalışmalar yapan kuruluşlar, üniversiteler, meslek odaları, sendikalar, dernekler ve kişilerle iletişim kurarak çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve ülke yararına sonuçlar elde etmek üzere tüm üyelerine ve ilgili mercilere iletir.

b) Su gücünden yararlanmanın ve elektrik üretiminin gelişmesi, üretilecek elektriğin iletimi ve verimlilik esaslarına göre ekonomik değerlendirilmesi, çevresel ve sosyal etkileri, sanayiinin gelişmesiyle ilgili teknik, ekonomik, sosyal ve hukuksal konularla ilgili araştırmalar yapar ve/veya yaptırır.

c) Yukarıdaki (b) bölümünde belirtilen konularla ilgili toplantılar, sergiler, değişik etkinlikler fuarlar düzenler, kamuoyu araştırmaları yapar, sonuçlarını değerlendirir, doğrudan veya medya kanalları ile yayımlayarak üyelerinin ve toplumun bilgilenmesini ve bilinçlenmesini sağlar.

d) Uzun vadeli planlarda, yasal, kurumsal düzenlemelerde öngörülen kamu-özel sektör organizasyonları ile sürekli ilişki içinde bulunarak çalışmalarına katkı sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek üyelerine duyurur.

e) Üyelerinin ve hidroelektrik sektörünün sorunlarını ve darboğazlarını dinamik bir yaklaşımla saptar, diğer sektörlerle, ilgili kamu ve özel kuruluşları ile uyum içinde sorunları çözmek için çalışmalar yapar ve/veya yaptırır.

f) Hidroelektrik sektörünün çatı kuruluşu ve önde gelen temsilcisi olarak ilgili yasal düzenlemeleri, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar, kamu kuruluşları ve düzenleyici kurumlar tarafından çıkarılan tüzük, yönetmelik ve genelgeleri inceler ve değerlendirir; uygulamada üyelerinin karşılaştıkları sorunları da dikkate alarak sektörün çalışmasına ve gelişmesine engel olan kuralların değiştirilmesi ve/veya yeni kuralların uygulanması için ilgililer nezdinde girişimlerde bulunur, görüş bildirir.

g) Hidroelektrik sektörü ve çalışma konuları ile ilgili bir yasal düzenleme yapılırken HESİAD’ın kurumsal görüşlerinin de alınması için ilgililerle ilişkilerde sürekliliği gözetir, gerekli hazırlık toplantılarına katılır ve uygulamada sorunsuz işleyecek bir düzenlemenin / düzenlemelerin oluşumuna katkıda bulunur.

h) Amacı kapsamında teknolojik ilerlemelerle ilgili her türlü politik gelişmeyi de izleyerek bunların sektöre olası etkileri ve izlenmesi gereken politikalara dair çalışmaları yapar, üyelerine bilgi verir, ilgili makamlara önerilerde bulunur.

I) Ulusal ve uluslararası araştırma kurumlarının çalışma ve yayınlarını izleyerek elde ettiği bulguları üyelerine aktarır. Çağdaş teknolojik gelişmeler sağlamak amacıyla araştırmalar yaptırır. Tanınmış araştırma kurumlarının yayınları ile zaman içindeki değişiklik ve gelişmeleri izleyerek sektörün uzun vadeli hedefleri üzerinde çalışır ve bu konu ile ilgili görüşlerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletir.

j) Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve ortak çalışmalar yapmak adına ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunur.

k) Su gücünden elektrik üretimi ve üretilen elektriğin iletimi alanlarında faaliyette bulunan özel sektör mensubu tüm sanayici ve iş adamlarının HESİAD çatısı altında toplanmalarını sağlamak ve üye tabanını genişleterek birliğin etkinliğini artırmak için çalışmalarda bulunur.

l) Yukarıda belirtilen çalışmaları yapacak biçimde kadro oluşturur, taşınmaz alır veya kiralar, amaçlarını sağlamaya yönelik olarak gelir sağlayıcı faaliyetlerde bulunur, bürosunu yeterli nitelik ve sayıda eleman ve ekipmanla donatır, gerektiğinde dışardan danışmanlık, tanıtım, halkla ilişkiler, araştırma gibi her konuda hizmet ve her türlü servisi alır.