Hakkımızda

Hakkımızda

Türkiye’ de hidroelektrik enerji üretimi konusunda faaliyet gösteren firmaların bir araya gelerek hidroelektrik enerji konusunda çalışmalar yapmak, sektörün sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve sektördeki şirketler arasında işbirliği ve dayanışmayı sağlamak üzere Haziran 2000′ de oluşturdukları bir birliktir.
Hidroelektrik enerji üretimi konusunda faaliyet gösteren firmaları bir araya getirerek, Türkiye’ de genelde enerji ve özelde hidroelektrik enerji konusunda çalışmalar yapmak, enerji iyasasının çalışmasına ve özellikle hidroelektrik enerjinin teknik, ekonomik ve sosyal cepheleriyle ilişkin araştırmalar yapmak, sektörün yapısal sorunları ile ilgili görüşler oluşturmak ve ülkede hidroelektrik enerjinin azami ölçüde, en ekonomik biçimde ve çevreyle uyumlu olarak ülke hizmetine sunulabilmesi için politik, teknik, ekonomik ortamın geliştirilmesi için çabada bulunmaktır. Üye şirketler arasında 40 firma yer almaktadır.
HESİAD’ nin amacı, su gücünden elektrik üretimi, kendi üretiminin iletimi ve hidroelektrik santrallerin işletilmesi alanlarında çalışan özel sektör kuruluşlarını bir çatı altında toplayarak, üyelerinin birbirleriyle, yerli ve yabancı ticari, bilimsel, teknik, mesleki kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile ilişkilerini ve işbirliğini daha düzenli, dengeli ve disiplinli bir biçimde sürdürmek, ülkemizde su gücünden elektrik üretimi sorunlarına ulusal ve uluslararası çözümler, kalıcı politikalar üretilmesini sağlamak, su gücünden elektrik üretimi ve satışını güvenilir, çevre ile uyumlu, kamu yararına uygun biçimde gerçekleştirmek için çalışmalar yapmaktır.
Dernek amacını gerçekleştirmek için;
a) Hidroelektrik enerjisi alanında çalışmalar yapan kuruluşlar, üniversiteler, meslek odaları, sendikalar, dernekler ve kişilerle iletişim kurarak çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve ülke yararına sonuçlar elde etmek üzere tüm üyelerine ve ilgili mercilere iletir.
b) Su gücünden yararlanmanın ve elektrik üretiminin gelişmesi, üretilecek elektriğin iletimi ve verimlilik esaslarına göre ekonomik değerlendirilmesi, çevresel ve sosyal etkileri, sanayiinin gelişmesi ile ilgili teknik, ekonomik, sosyal ve hukuksal konularla ilgili araştırmalar
yapar ve/veya yaptırır.
c) Yukarıdaki (b) bölümünde belirtilen konularla ilgili toplantılar, sergiler, değişik etkinlikler fuarlar düzenler, kamuoyu araştırmaları yapar, sonuçlarını değerlendirir, doğrudan veya medya kanalları ile yayımlayarak üyelerinin ve toplumun bilgilenmesini ve bilinçlenmesini
sağlar.
d) Uzun vadeli planlarda, yasal, kurumsal düzenlemelerde öngörülen kamu-özel sektör organizasyonları ile sürekli ilişki içinde bulunarak çalışmalarına katkı sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek üyelerine duyurur.
e) Üyelerinin ve hidroelektrik sektörünün sorunlarını ve darboğazlarını dinamik bir yaklaşımla saptar, diğer sektörlerle, ilgili kamu ve özel kuruluşları ile uyum içinde sorunları çözmek için çalışmalar yapar ve/veya yaptırır.
f) Hidroelektrik sektörünün önde gelen temsilcisi olarak ilgili yasal düzenlemeleri, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar ve kamu kuruluşları tarafından çıkarılan tüzük, yönetmelik ve genelgeleri
inceler, değerlendirir, uygulamada üyelerinin karşılaştıkları sorunları da dikkate alarak sektörün çalışmasına, gelişmesine engel olan kuralların değiştirilmesi ve/veya yeni kuralların içtihatsı
için ilgililer katında girişimde bulunur, görüş bildirir.
g) Hidroelektrik sektörü ve çalışma konuları ile ilgili bir yasal düzenleme yapılırken HESİAD’ ın görüşünün alınması için ilgililerle ilişki kurar, gerekli hazırlık toplantılarına katılır, uygulamada sorun çıkarmayacak bir düzenlemenin oluşumuna katkıda bulunur.
h) Amacı kapsamında teknolojik gelişmeler ile ilgili her türlü politik gelişmeleri izleyerek, bunların sektöre olası etkileri ve izlenmesi gereken politikalarla ilgili çalışmaları yapar, üyelerine bilgi verir, ilgili makamlara önerilerde bulunur.
I) Ulusal ve uluslararası araştırma kurumlarının çalışma ve yayınlarını izleyerek elde ettiği bulguları üyelerine aktarır. Çağdaş teknolojik gelişmeler sağlamak amacıyla araştırmalar yaptırır. Tanınmış araştırma kurumlarının yayınları ile zaman içindeki değişiklik ve gelişmeleri izleyerek sektörün uzun vadeli hedefleri üzerinde çalışır ve bu konu ile ilgili görüşlerini
ilgili kurum ve kuruluşlara iletir.
j) Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurmak, ortak çalışmalar yapmak ve ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunur.
k) Su gücünden elektrik üretimi ve üretilen elektriğin iletimi alanlarında faaliyette bulunan özel sektör mensubu tüm sanayici ve iş adamlarının HESİAD çatısı altında toplanmalarını sağlamak,
üye tabanını genişleterek güçlenmek için çalışmalarda bulunur.
l) Yukarıda belirtilen çalışmaları yapacak biçimde kadro oluşturur, taşınmaz alır veya kiralar, amaçlarını sağlamaya yönelik olarak gelir sağlayıcı faaliyetlerde bulunur, bürosunu yeterli
nitelik ve sayıda eleman ve ekipmanla donatır, gerektiğinde dışardan danışmanlık, tanıtım, halkla ilişkiler, araştırma gibi her konuda hizmet ve her türlü servisi alır.